Gå til indhold

Landefakta

Geografi

Areal:  2.586 km2 (Danmark: 46.000 km2)

Indbyggertal:  645.400 (01.01.2022)

Hovedstad:  Luxembourg (125.000 indbyggere i 2021)

Årlig befolkningsvækst:  1,50% (2021)

Befolkning: 53,9% luxembourgske statsborgere, 47,1% udlændinge

Sprog:  Luxembourgsk (lëtzebuergesch) er national- og omgangssprog. Fransk er officielt administrativt  og lovsprog, tysk er udbredt.

Religion:  Forfatningssikret religionsfrihed. Mere end 90% af befolkningen er erklæret romersk-katolsk.

Nationaldag:  23. juni

Økonomi

BNP pr. capita (ppp):  141.587 USD (2020)

Vækst i BNP pr. capita:  5,1% (2021)

Valuta:  Euro

Virksomhedsskat:  24,94% (2021)

Indkomstskat:  Mellem 8% og 42%

Inflation:  2,5% (2021)

Arbejdsløshed:  5,3% (2021) 

Luxembourg er et velfærdssamfund med udstrakte, forsikringsfinansierede sociale ydelser. Løn- og pensionsniveauet i Luxembourg er højt uden væsentlige regionale forskelle. Levestandarden er blandt de højeste i verden. Luxembourg har en velstående økonomi, arbejdsløsheden ligger på 5,3% (under EU gennemsnittet). Brexit, der generelt er en stor udfordring for EU-medlemslandene, kan for Luxembourg blive lejligheden til en styrket økonomi, hvis flere internationale London-baserede virksomheder, som forventet, rykker til Luxembourg. Finanssektoren, repræsenteret ved en lang række internationale finansielle aktører, udgør en væsentlig faktor for landets velfærd, men også transport- og kommunikationssektoren bidrager i væsentlig grad.

Regering

Statsoverhoved: Storhertug Henri

 

Premierminister: Xavier Bettel (DP)

Vicepremierminister samt minister for beskæftigelse: Dan Kersch (LSAP)

Vicepremierminister og forsvarsminister: François Bausch (Déi Gréng)

Justits- og Kulturminister: Sam Tanson (Déi Gréng)

Udenrigsminister: Jean Asselborn (LSAP)

Finansminister: Pierre Gramegna (DP)

 

Parlament:

Luxembourgs deputeretkammer (60 pladser). Den nuværende regeringskoalition (DP, LSAP og De Grønne) sidder på 31 pladser

Parlamentets sammensætning efter valget den 14. oktober 2018:

Kristelig-Sociale Folkeparti (CSV)  21 mandater

Demokratiske parti (DP)(liberal)  12 mandater

Socialdemokratiet (LSAP)  10 mandater

De Grønne (Déi Gréng)  9 mandater

Reformpartiet (ADR)  4 mandater

Piratpartiet  2 mandater

 

Styreform:

Luxembourg er et konstitutionelt monarki. Den udøvende magt ligger hos Storhertugen og regeringen, den lovgivende magt hos Parlamentet. Regeringen består af premiereministeren og 16 ministre, som dækker over en bred vifte af politiske indsatsområder. Premierministeren og vicepremiereministeren udpeges af Storhertugen som desuden har magt til at ophæve og genindføre ny lovgivning. Et statsråd med 21 medlemmer, sammensat af repræsentanter fra forskellige sektorer af samfundet og udpeget af Storhertugen, fungerer som rådgivende organ. Statsrådets udtalelser skal indhentes af Parlamentet ved udarbejdelse af lovforslag. Luxembourg er præget af politisk stabilitet. Efter valget den 14. oktober 2018 fortsætter Bettel-regeringen med samme sammensætning som siden valget den 20. oktober 2013; dvs. en koalitionsregering mellem DP, LSAP og De Grønne (Déi Gréng). Forud herfor var CSV regeringsdannende, senest med Jean-Claude Juncker i spidsen som premierminister fra 1995-2013. CSV er fortsat det største parti i parlamentet. 

Udenrigspolitik

Luxembourgs udenrigspolitik bygger på overbevisningen om, at landets økonomiske og politiske uafhængighed bedst sikres ved et veludbygget internationalt samarbejde - først og fremmest gennem europæisk økonomisk, politisk og sikkerhedsmæssig integration via medlemskab i EU og NATO. Luxembourg er et af de lande der, i forhold til dets BNI, yder mest bistand til udviklingslandene (1,05%) og lever dermed op til FN’s målsætning om, at rige lande skal give mindst 0,7% af deres BNI til udviklingsbistand. Luxembourg lægger vægt på tilstedeværelsen af vigtige EU-institutioner (bl.a. EU-Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Investeringsbank mv.)