Spring til indhold

Borgerservice

Danske statsborgere samt udlændinge med varigt ophold i Danmark, der på forskellig vis er kommet i nød, kan i hastende tilfælde tage kontakt til Udenrigsministeriets 24/7 Borgerservicecenter: + 33 92 11 12


I ekspeditionstiden behandles blandt andet sager om:

 • udstedelse af pas
 • udstedelse af internationalt kørekort
 • bevarelse af dansk indfødsret
 • udfærdigelse af attester, erklæringer m.v.
 • fremskaffelse af attester fra offentlige danske myndigheder
 • oversættelse af bl.a. danske fødsels- vielses- og bopælsattester
 • legaliseringer af danske dokumenter
 • visum og opholdstilladelse

Nederst på siden her finder du en fold-ud liste med yderligere information om borgerservice information. Du kan vælge at folde et emne ud af gangen, eller du kan vælge at folde alle emnerne ud på en gang.   

I øvrigt henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside under Rejse og ophold.

Indrejse i Belgien.

Klik her for at finde vores åbningstider.

Borgerservice information:

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Bevarelse af dansk indfødsret

(22-års reglen)

I følge den danske indfødsretslovgivnings §8 taber den, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig i her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.
Ministeren for udlændinge og integration, eller den, han bemyndiger dertil, kan dog efter ansøgning indgivet inden de 22 år tillade, at indfødsretten bevares.

Der henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside for oplysninger omkring ansøgningsproceduren:

http://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/danske-statsborgere-1/bevarelse-af-dansk-statsborgerskab

Ansøgningen kan indleveres personligt på ambassaden, hvorefter den af ambassaden videresendes til Indfødsretskontoret (ambassadegebyr EUR 27, kun betalingskort):

Det er også muligt at indsende ansøgningen direkte til Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet:
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Indfødsretskontoret
Slotsholmsgade 10
DK - 1216 København K

+45 72 26 87 00.
uim@uim.dk
 

Du kan se vores åbningstider her.  

Flere links:  

Dansk indfødsret  

Udenrigsministeriets gebyrregler  

Ansøgningsskema Dansk indfødsret

Gebyrregler

Hvad koster det at få hjælp på danske ambassader og konsulater i udlandet?

Udenrigstjenesten kan bistå med en lang række serviceydelser. Det gælder f.eks. bistand til nødstedte og udstedelse af pas og visum i udlandet. Der opkræves som udgangspunkt betaling for alle anmodninger om bistand til en ambassade eller et konsulat i udlandet.

For nogle ydelser betales for timeforbruget, og for andre betales et fast gebyr. Reglerne for betaling er fastlagt i Udenrigsministeriets gebyrbekendtgørelse.

Bistanden afregnes på grundlag af det faktiske timeforbrug, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af gebyrbekendtgørelsen. Blandt timeprissagerne findes bistand til nødstedte og udfærdigelse af skrivelser.

Betaling for f.eks. udstedelse af pas og visum sker i stedet ved et fast gebyr. For ansøgninger om opholds-/og eller arbejdstilladelse opkræves timebetaling, idet der dog ikke kan opkræves betaling for mere end to timer.

Forhøjede takster

Opstår behovet for bistand uden for repræsentationernes normale arbejdstid, forhøjes alle takster med 50 % og med 100 %, såfremt der ønskes bistand på dage, hvor repræsentationen holder lukket.

Dækning af omkostninger

Ud over gebyret vil der skulle betales for de faktiske omkostninger.

Links:

Udenrigsministeriets gebyrsregler

Kørekortvejledning

Danskere med sædvanlig bopæl i udlandet kan ikke mere få udstedt dansk duplikatkørekort eller kørekort i anledning af tab eller fornyelse ifølge Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli om kørekort .

Ansøgere bedes kontakte den belgiske bopælskommune for udstedelse af belgisk kørekort eller eventuelt ambassaden for at søge om internationalt kørekort.

Den belgiske bopælskommune anmoder generelt om en kørekorterklæring udstedt i Danmark og som  ansøgeren per brev kan bestille hos Rigspolitiet. Brevet kan sendes per almindelig post, fax eller vedhæftet en e-mail til :

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort
Polititorvet 14
DK – 1780 København V
Tel.: +45 33 14 88 88

E-mail: pol-paskorekort@politi.dk 

Ansøgningsbrevet skal vedlægges følgende dokumenter

 • kopi af pas
 • politianmeldelse

Ambassaden kan være behjælpelig med indhentning af erklæringen ved personlig henvendelse på ambassaden medbringende ovenanførte dokumenter samt gebyr på EUR 128,  jf. Udenrigsministeriets gebyrbekendtgørelse.

I tilfælde af, at erklæringen ikke er påkrævet af den belgiske kommune, bedes man alligevel kontakte Ambassaden eller Rigspolitiet for at melde kortet mistet. Tabet af kørekortet vil således bliver registreret i Det centrale Kørekortregister, og kørekortet kan returneres til ejeren, hvis det bliver fundet.

Ansøgning om internationalt kørekort

Ansøgningen vedlægges følgende dokumenter

 • ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand
 • 2 fotos
 • gyldigt dansk kørekort
 • gebyr på EUR 45 (kun betalingskort)

Levering af det færdige internationale kørekort

Det færdige kørekort afhentes på ambassaden. Leveringstid 4 – 5 uger.

Internationalt kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af et gyldigt dansk kørekort og kan kun omfatte motorkøretøjer af samme art som det danske kørekort.
Det internationale kørekort er gyldigt i et år fra udstedelsesdagen. Det giver ret til at føre motorkøretøj af den art, som det lyder på, i de lande, der har tiltrådt den konvention, i henhold til hvilken kørekortet er udstedt. Et internationalt kørekort giver ikke ret til at føre motorkøretøj i Danmark. 

Du finder vores åbningstider her.

Links:  

Udenrigsministeriets gebyrsregler

Tariffer

OBS : pasgebyr ændrer sig betydeligt pr. 1. januar 2012.

Gebyrlisten for konsulære ydelser findes her

Yderligere oplysninger om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Åbningstider

Pas:

Under normale forhold er ambassadens åbningstider :
mandag og fredag: kl. 10:00 - 12:30
onsdag: kl. 12:00 - 15:00
tirsdag og torsdag lukket.

Grundet midlertidig personalemangel vil on-line-tidsbestilling være obligatorisk. 
Derudover anbefales kunder, inden besøg i ambassadens åbningstider, at ringe til borgerservice via det generelle telefonnummer 02 233 0900 for at få tiden bekræftet.

Link til "Online tidsbestilling" her

Visum/opholdstilladelse:

Indgivelse af ansøgninger om visum og opholdstilladelse vil i god tid i forvejen skulle foretages efter aftale.   

I nødstilfælde omstiller Ambassadens hovednummer +32 (0)2 233 09 00 gratis til Udenrigsministeriets Borgerservicecenter.
Centerets direkte nummer er +45 33 92 11 12.

Danske konsulater i Belgien

Antwerpen

Antwerpen Generalkonsulat
Georges Caulier
Honorær generalkonsul
Forvaltningsområde : provinserne Antwerpen, Limburg og Vestflandern
Pierstraat 138
B-2550 Kontich
Tlf.: +32 (0)3 458 79 75, efter aftale
 E-mail: georges.caulier@skynet.be


Bruxelles

Danmarks Ambassade - Borgerservice
Uta von Fintel
Attaché (Borgerservice)
Rue d’Arlon/Aarlenstraat 73
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tlf.: +32 (0)2 233 09 00
Fax: +32 (0)2 233 09 32
E-mail : bruamb@um.dk


Gent

Gent Konsulat
Henri G.J.G. Wagemans
Honorær konsul
Forvaltningsområde : provinsen Østflandern
Henri Storystraat 8
B-9030 Gent-Marikerke
Tlf.: +32 (0)9 226 29 30
GSM: +32 476 630 634
E-mail : jarimar@skynet.be


Liège

Liège Konsulat
Jean-Renaud Jowa
Honorær konsul
Forvaltningsområde : provinsen Liège
Rue des Vennes 84
B-4020 Liège
Tlf.: +32 (0)4 349 05 46, efter aftale
Fax: +32 (0)4 342 55 95
E-mail : danconsul.liege@gmail.com

Arbejde i Belgien

- Vedrørende midlertidigt arbejde 

Hvis man som dansker ønsker

 1. at arbejde eller være stagiaire i Belgien for en dansk (eller udenlandsk) arbejdsgiver eller
 2. at arbejde som selvstændig

skal man registreres på Limosas hjemmeside.

Registreringspligten gælder for midlertidigt arbejde og deltidsarbejde og er et slags bevis på, at man ikke benytter belgisk social sikring. I tilfælde af ansættelse i et dansk firma vil det normalt påhvile arbejdsgiveren at foretage pligtregistreringen af arbejdstageren før dennes ankomst til Belgien. Det sker online på Limosas hjemmeside.

Der er mange undtagelser til registreringspligten. Oplysninger om disse undtagelse kan du se her.
Indhentelse af straffeattest

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette henvendelse til det danske politi på følgende adresse:

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Kriminalregisteret
Postboks 1399
7500 Holstebro

Tlf.: +45 7020 1475 

e-mail: mvjyl-pac-kr@politi.dk

Digital Post: Kontakt Kriminalregisteret direkte via e-Boks. Du skal logge på Digital Post med NemID på Borger.dk eller Virk.dk.

Ved skriftlig henvendelse har Rigspolitiet brug for en underskrevet anmodning, kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, samt oplysning om hvilken adresse attesten skal sendes til. Attesten er gratis og kan udstedes på enten dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk (hvis den er blank – ellers kun på dansk).

På Politiets hjemmeside kan læses mere om indhentelse af dansk straffeattest. Rigspolitiets Kriminalregister gør opmærksom på, at hvis man bor i udlandet, stilles der ikke krav om personlig fremmøde, som det er angivet på hjemmesiden (hjemmesiden er skrevet til borgere med bopæl i Danmark).

Straffeattesten kan også bestilles digitalt via www.politi.dk, hvis ansøger har NEM-ID.

Læs mere her: https://politi.dk/bestil/bestil-straffeattest

NB! Det er ikke muligt at få en straffeattest på baggrund af en telefonisk henvendelse.

Arbejdssøgende

Ambassadens handelsafdeling har lister over danske datterselskaber samt danske lobbyister. Disse kan fremsendes ved henvendelse til Ambassaden.

De kan naturligvis uopfordret sende ansøgninger til virksomheder og organisationer, som interesserer Dem eller svare på de jobannoncer, som offentliggøres i belgisk dagspresse eller belgiske fagblade - en glimrende måde at få kendskab til de sektorer og virksomheder, der ansætter medarbejdere. Ved siden af den offentlige arbejdsformidling findes der også private vikarbureauer, personaleudvælgelsesfirmaer og erhvervsvejledningscentre - alle er specialiserede i at hjælpe dig i din søgen efter arbejde.

Her får De oplysninger om de forskellige ydelser, arbejdsformidlingskontorerne tilbyder enten direkte eller gennem deres europæiske netværk, EURES.

I. Eures-netværk

For at finde arbejde i et andet EU-land kan De også starte med at henvende Dem til den offentlige arbejdsformidling i Deres hjemland eller i det land, hvor De gerne vil arbejde. Alle arbejdsformidlingskontorerne er tilsluttet et netværk, der kaldes EURES (EURopean Employment Services). De har alle en afdeling, som er specialiseret i at formidle arbejde i andre lande.

I hver af disse EURES-afdelinger finder De en eller flere Eurorådgivere, som har til opgave at give Dem oplysninger og råd samt hjælpe Dem med at finde arbejde i et andet EU-land. Eurorådgiverne står derfor i konstant forbindelse med EURES-afdelingerne i de andre EU-lande. De har også permanent adgang til to databaser, en med de internationale jobtilbud i alle EU-landene og Norge og Island, og en anden med præcise oplysninger om leve- og arbejdsvilkår i netværkets lande. Med denne database kan De også få lavet en oversigt over udviklingen på hvert enkelt regionalt arbejdsmarked.

II. Nationale arbejdsformidlinger

a) Den offentlige arbejdsformidlings: hovedopgaver.

Tre regionale forvaltninger forestår formidlingen af arbejde i Belgien.

 • VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) for den flamske region
 • ACTIRIS (Office régional bruxellois de l'emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) for hovedstadregionen Bruxelles
  De tre forvaltninger har alle et net af lokale arbejdsformidlingskontorer og et edb-system med oplysninger om ledige stillinger.

b) Særlige opgaver

Erhvervsuddannelse forestås af VDAB for den flamske region og flamsktalende personer i Bruxelles samt af FOREM for den vallonske region, herunder de tysktalende områder. L'Institut Bruxellois Francophone pour la Formation professionnelle (IBFFP) er ansvarlig for den erhvervsuddannelse, der tilbydes fransktalende personer i hovedstadsregionen Bruxelles.

 • VDAB, FOREM og ACTIRIS stiller alle psykologservice til rådighed for de ledige, som kan få (gratis) vejledning. Organisationerne tilbyder også oplysninger om vikariater (T-Service) og programmer for langtidsledige.
 • VDAB tilbyder undervisning i jobsøgning (Jobclub) og støtte i forbindelse med omplacering af faglærte arbejdere i nedlægningstruede stillinger.
 • ACTIRIS har en vejledningsservice for ledige, der har særligt svært ved at finde arbejde og en workshop for aktiv jobsøgning (ARAE), hvor ledige kan få adgang til organisationens database.

Organisationen tilbyder også undervisning i udformning af levnedsbeskrivelser (CV) og ansøgninger, ligesom den med filmede simuleringer kan forberede en ansøger på en jobsamtale med en arbejdsgiver. Et "børnehus" tager sig af de lediges børn, så de aktivt kan søge arbejde.

De tre offentlige arbejdsformidlinger kan endvidere oplyse dig om beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

III. Nyttige adresser

Bruxelles

Office Régional Bruxellois de l'Emploi (ACTIRIS)
/Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS)
Bd Anspach/Anspachlaan 65
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tlf.: (+)(32)(2) 800 42 42
Fax: (+)(32)(2) 800 42 98
E-mail: mijnactiris@actiris.be
Hjemmeside: www.actiris.be

Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle - IBFFP
Avenue Louise 166
B-1050 Bruxelles/Brussel
Tlf.: (+)(32)(2) 626 78 11 / Fax: (+)(32)(2) 626 78 14

Flandern

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
(Hoofdbestuur – Vlaamse Gemeenschap)
Keizerslaan 11
B-1000 Brussel
Tlf.: (+)(32)(2) 506 15 11 (fra udlandet), 0800 30700 (kl. 8-20) (gratis nummer indenfor Belgien)
E-mail: info@vdab.be
Hjemmeside: www.vdab.be

Vallonien

Office Communautaire et Régional de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi (FOREM)
(Administration Centrale - Communauté et Région wallonnes-EURES)
Bd Tirou 104
B-6000 Charleroi
Tlf.: (+)(32)(71) 20 64 63

Adresser for andre regioner, se www.leforem.be.

Det belgiske Arbejdsministerium (arbejdsformidlingen): www.rva-onem.fgov.be.

Det belgiske nationale Arbejdsråd: www.cnt-nar.be.

Yderligere information: www.rva-onem.fgov.be.

EURES – Europæisk Portal for Jobmobilitet.

Arv og skifte

Der henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside.

Samt i Belgien hvor man på Notarens hjemmeside under menupunktet "Informations juridiques" efterfulgt af "Héritage" finder retningslinjer for arv og skifte i Belgien.

Belgisk kommunevalg

Kun 10% af EU-borgerne indskrev sig til valg i 2000, hvilket foranledigede de belgiske myndigheder til i et brev til ambassaden at opfordre personalet og danskere (EU-borgere) iøvrigt i Belgien til at stemme til kommunalvalget i oktober 2006. Forinden må man som bosiddende i Belgien have ladet sig indskrive i bopælskommunen.

Information om de belgiske kommunal valg kan findes på Bureau de Liaison Bruxelles-Europe´s hjemmeside www.blbe.be

Borger.dk

Hjemmesiden er en komplet samling af nyttige informationer fra det offentlige Danmark til danskere i Danmark såvel som i udlandet.

Links:

Borger.dk

Børnebortførelser

Der henvises til afsnittet om børnebortførelser på Udenrigsministeriets hjemmeside

Beskatning

Bekendtgørelse af Protokol af 27. september 1999 mellem Danmark og Belgien til ændring og supplering af overenskomst af 16. oktober 1969 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat og formueskat:

BKI nr. 13 af 30/05/2003,

Bekendtgørelse nr. 5 af 20. januar 1971 af overenskomst af 16. oktober 1969 med Belgien til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat og formueskat: BKI nr. 5 af 20/01/1971

For yderligere oplysninger:

Told- og skattestyrelsens hjemmeside samt
Skatteministeriets hjemmeside er www.skat.dk
Det belgiske finansministeriums hjemmeside er:
www.minfin.fgov.be.

E-formularer

EU-sygesikringsbeviset erstatter således blanket E110, E111, E119 og E128.

Danmark har udstedt EU-sygesikringsbeviset fra den 1. juni 2004, andre EU-lande er kommet eller kommer til senere, dog fra den 1. januar 2006 skal alle kunne udstede EU-sygesikringsbeviset.

Blanket E111, E119 samt E128 udstedt af en dansk kommune før den 1. juni 2004, mister deres gyldighed den 31. december 2004.

Danske forhold, E-numre og E-blanketter


 

E100-serien

vedrørende retten til ydelser i forbindelse med sygdom og fødsel ved midlertidig udstationering i en anden medlemsstat


E200-serien

vedrørende beregning og udbetaling af pensioner til pensionister


E300-serien

vedrørende retten til arbejdsløshedsdagpenge


E400-serien

vedrørende retten til familieydelser/børnetilskud


E 001

Benyttes kun i forbindelse med andre blanketter, hvis der ikke gives tilstrækkelige eller tilstrækkeligt præcise oplysninger i de sædvanlige blanketter.


E 101

Attest om den lovgivning, der skal finde anvendelse på den pågældende person, f.eks. udstationering 1 år, (dokumentation for skat og social sikring i bopælslandet). Den skal almindeligvis benyttes af personer, der er udstationeret i en anden medlemsstat, men fortsat får løn fra deres sædvanlige bopælsland og betaler deres sociale sikringsbidrag dér.Også andre situationer er dækkede, som f.eks. når en arbejdstager er ansat i virksomheder i forskellige medlemsstater, eller selvstændige erhvervsdrivende arbejder i et andet land for en nærmere fastsat periode, og andre tilfælde, der omfatter en blanding af  ovenstående forhold eller hvis der ikke gives tilstrækkelige eller tilstrækkeligt præcise oplysninger i de sædvanlige blanketter.

Blanket E 111 (for kortere ophold) eller E 106 (for længere ophold) udstedes også for at dække udstationeringsperioden i et andet land.


E 102 Svarer til E 101

men dækker forlængelse af udstationering. Den periode, der dækkes, skal altid afsluttes senest 24 måneder efter udstedelsen af E 101. Forlængelse af
udstationeringen eller selvstændig virksomhed. Blanketten udstedes af de sociale sikringsmyndigheder i det EØS-land, hvor arbejdstageren er udstationeret. Blanketten anvendes i tilfælde, hvor blanket E 101 for 1 år er udløbet og udstationeringen af uforudsete grunde bliver af længere varighed (Dokumentation for skat og social sikring i bopælslandet)


E 103

Udstedes i de tilfælde, hvor personale ved diplomatiske missioner og konsulater (herunder også personer der står i privat tjeneste her) og ansatte ved De Europæiske Fællesskaber ønsker at udnytte deres ret til at vælge, hvilken medlemsstats  lovgivning de vil være omfattet af, når en person har valgt at være omfattet af lovgivningen i en anden medlemsstat end beskæftigelsesstaten. Blanketten udstedes af Sikringsstyrelsen og anvendes som dokumentation for anvendelse af en medlemsstats lovgivning.


E 104

Blanket om sammenlægning af sygeforsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder i et andet EØS-land. Blanketten dokumentere at den pågældende person har været omfattet af den danske  sygesikring (forsikrings- eller bopælsperioder) og udstedes hos socialforvaltningen i bopælskommunen. Blanketten anvendes til at nedbringe en eventuel ventetid på at blive optaget i et andet EØS-lands sygeforsikringssystem.

E 106 Blanket vedrørende ret til materielle ydelser ved sygdom. Attest på den forsikredes ret til materielle ydelser ved sygdom i et andet land, end det hvor forsikringsydelsen normalt ydes eller tidligere blev ydet. Gælder også for familiemedlemmer. Blanketten er beregnet til personer, der arbejder i et andet land. Ved forudgående arbejdsløshed skal anvendes blanket E 119, men E 116 gælder fortsat for familiemedlemmer. Ved tidsbegrænset beskæftigelse anvendes normalt blanket E 111.


E 108

Meddelelse om suspension eller bortfald af ret til ydelser, der sendes af forsikringslandet til bopælslandet, f.eks. dokumentation fra den danske kommune til den tyske sygekasse om forsikringsperioden i den danske sygesikring.


E 109

Blanket om studerendes ret til samme syge- og sundhedspleje som værtslandets egne statsborgere. Blanketten udstedes af socialforvaltningen i bopælskommunen og den forelægges for  sygesikringen i det land, hvor man skal studere.


E 111 (se indledning)

Sygesikring ved studier og rejser i EØS-lande. Blankettens gyldighed begrænses til et bestemt tidsrum og udstedes af sygesikringen i bopælskommunen. Bor man ikke i den medlemsstat, hvor man studerer, men kun opholder sig dér midlertidigt, har man ret til al den syge- og sundhedspleje, der er  umiddelbart nødvendig. Blanketten skal indhentes inden afrejsen, og forelægges sygesikringen på det sted man studerer.


E 112

Blanketten udstedes af sygesikringen i bopælskommunen for alle andre syge- og sundhedsplejeydelser (dvs. de, der ikke er umiddelbart nødvendige må man først  anmode om en forhåndstilladelse eller vende tilbage til den medlemsstat, hvor man har sin faste bopæl. Oplysninger om familiens sammensætning for at kunne beregne familieydelserne.


E 119 (se indledning)

Blanket om arbejdsløses og deres familiemedlemmers ret til ydelser fra syge- og moderskabsforsikringen. Blanketten udstedes af socialforvaltningen i bopælskommunen, når der foreligger en blanket E 303. Blanketten anvendes som dokumentation for ret til sygesikringsydelser og hospitalsbehandling m.v. i det andet EØS-land.


E 121

Blanketten anvendes til sociale pensionister, der tager bopæl i en anden EØS-stat end den kompetente stat, f.eks. pensionister, der udvandrer fra Danmark til Spanien. Blanketten dokumenterer, at pensionisten har ret til sygehjælp på lige fod med borgerne i den stat, hvor den pågældende er bosat, men for den pensionsudbetalende stats regning.


E 128 (se indledning)

Blanketten udstedes af hjemmekommunens sundhedsforvaltning i forbindelse med lægehjælp i det offentlige sundhedsvæsen indenfor EU under studieophold i op til et år.


E 301

Blanket om de perioder, der skal tages i betragtning ved tilståelse af arbejdsløshedsydelser.


E 303

Blanketten anvendes som dokumentation for ret til sygesikringsydelser og hospitalsbehandling m.v. i det andet EØS-land. Blanketten udstedes af Arbejdsdirektoratet/arbejdsløshedskasse i Danmark og anvendes til at opfylde betingelserne for ret til arbejdsløshedsydelser i det andet EØS-land samt som  dokumentation for ret til at modtage dansk dagpenge under arbejdssøgning i et andet  EØS-land (i op til 3 måneder ved jobsøgning).


E 401

Attest på ægteskabelig stand vedrørende bevilling af familieydelser Den myndighed, som civilstandsanliggender hører under på bopælen (f.eks. folkeregistret) attesterer den ægteskabelige stand på denne blanket. Blanketten skal bruges ved ansøgning om familieydelser (f.eks. børnetilskud) i et andet EU-land.


E 402

Attest om fortsat uddannelse, når det er relevant for beregningen af familieydelser.


E 403

Svarer til E 402, men vedrører lærlingeuddannelse.


E 404

Lægeerklæring med henblik på beregning af familieydelser.


E 405

Benyttes, når en person er flyttet mellem to eller flere lande. Retten til familieydelser, skal derfor udregnes under hensyntagen til forskellige beskæftigelsesperioder forskellige steder.


E 405

Blanket om sammenlægning af forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder. Blanketten udstedes af bopælskommunen og anvendes til at nedbringe en eventuel ventetid i det andet lands børnetilskudsordning. Blanketten kan eventuelt erstattes af E 104.


E 411

Anmodning fra det land, hvor der er tilstået ret til familieydelser, om oplysninger om retten til familieydelser i bopælslandet.


Digital signatur

Pr. 1. juli 2010 hedder den digitale signatur ”NemID”. Den nye digitale signatur er udviklet af DanID, efter kontrakt med ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Borgere i udlandet kan bestille NemID på to måder:

 1. På hjemmesiden NemID.nu og med efterfølgende afhentning af midlertidig adgangskode-brev på en dansk repræsentation (gebyrbetaling).
 2. Under et ferieophold i Danmark ved at gå ind i et af de borgerservicecentre i kommunerne, der tilbyder udlevering af NemID samt i alle skattecentre. Ved personligt fremmøde i et af disse centre kan man således få en  straksudstedelse af det midlertidige adgangskode-brev (gebyrfri).

Muligheden for at få et midlertidig adgangskode-brev til NemID under et besøg i Danmark kunne vise sig attraktivt for nogle danskere i udlandet, herunder for danskere med bopæl langt fra en dansk repræsentation. Desuden er det gratis. På hjemmesiden NemID.nu er der en liste over de danske skattecentre og borgerservicecentre, hvor man kan bestille digital signatur. Man skal medbringe sit pas som legitimation.

For alle borgere er det bl.a. muligt at få en straksudstedelse på Københavns kommunes borgerservicecenter http://www.kk.dk/da/borger .

Den digitale signatur kan efter et par dage afhentes på ambassaden mod forevisning af pas og betaling af gebyr på EUR 27 (kun betalingskort). Ambassaden får ikke oplyst kontaktdetaljer sammen med koden. Derfor bør du selv sørge for at ringe til os, hvis du vil vide, om vi har modtaget koden.

Legalisering af dokumenter

Man vil nu i de fleste tilfælde kunne nøjes med en enkelt legalisering (et særligt Apostillestempel) i Udenrigsministeriet.

Yderligere oplysninger på Udenrigsministeriet hjemmeside

eller

Udenrigsministeriet
Legaliseringskontoret
Tlf.: 3392 0118 eller 3392 0125 (i tidsrummet 13.00 - 16.00)
Fax nr.: 3392 0138
E-mail legalisering@um.dk

Navnelovgivning

Pr. 1 april 2006 træder ny navnelovgivning i kraft i Danmark. Lovgivningen samt en række forhold besvares via Ankestyrelsen.

Opholdsret

Ophold på under tre måneder

Den belgiske bopælskommune vil gratis udstede et bevis på din indrejseerklæring på forevisning af:

 • Gyldigt pas  
 • Erklæring om, at du opholder dig i landet inden otte arbejdsdage efter indrejsen.

Ophold i mere end tre måneder

Ansøgning i bopælskommunen om tilladelse til bosættelse vedlægges:

 •  Gyldigt pas
 • 3 fotos
 • En række andre dokumenter, såsom fødselsattest, bopælsattest, vielsesattest alt afhængigt af din  erhvervsmæssige stilling under opholdet i Belgien (lønmodtager, jobsøgende, selvstændig, pensionist eller uden erhverv, studerende). Disse dokumenter skal fremlægges senest tre måneder efter, at ansøgningen om opholdstilladelse er indgivet.

Ofte kræver de belgiske kommuner en oversættelse af det danske dokument.

Det belgiske Indenrigsministeriets kontor for udlændinge

SPF Intérieur/FOD Binnenlandse Zaken
Office des étrangers / Dienst Vreemdelingenzaken
Chée d’Anvers 59B/Antwerpsesteenweg 59B
World Trade Center, tour II/World Trade Center, tower II
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tlf.: +32 (0)2 206 16 00
www.dofi.fgov.be

Oplysninger om EU-retten

EUs Oplysningstjenete har forskellige oplysninger samlet til borgere i EU

Registrer dig i Belgien

Social sikring

Vedr. de sociale sikringsordninger og den frie bevægelighed for personer, se venligst
http://ec.europa.eu/youreurope/index.htm

Valg og folkeafstemninger

Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation afgive brevstemme til den kommune, hvor de er optaget på valglisten.

Er vælgeren bosat i udlandet, er det op til vælgeren selv at sikre sig, at vælgeren er optaget på valglisten (ved henvendelse til folkeregisteret i sidste bopælskommune i Danmark).  En formular til optagelse på valglisten findes på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside via flg. link:

http://valg.im.dk/Vaelgere/Udlandsdanskeres-valgret.aspx.

Vielse i Belgien

Hvis du vælger at blive gift i Belgien, kan Ambassaden være behjælpelig med at udarbejde forskellige attester til de belgiske myndigheder på enten fransk eller nederlandsk. Kommunernes dokumentationskrav kan veksle, men der vil som oftest være tale om følgende:

- Attestation de coutume / Attest van gewoonterecht
- Attestation d‘état civil / Attest burgerlijke staat

For at kunne udarbejde en civilstandsattest har vi brug for en udskrift fra det danske CPR-register, som bekræfter din civilstand. En sådan attest kan normalt indhentes via din sidste bopælskommune i Danmark.

Øvrige informationer

Ambassadens afdeling for Borgerservice bistår bl.a. med

 • At hjælpe danskere, der rejser i udlandet, til at få en så sikker rejse som muligt
 • At behandle ansøgninger om pas, internationalt kørekort, visum samt opholds- og arbejdstilladelse
 • At behandle asylsager ved at indhente relevante oplysninger
 • At tilbyde assistance og rådgivning på visse civilretlige områder, ikke mindst ved legalisering af danske dokumenter, udstedelse af attester o.a.
 • At oversætte danske fødsels- vielses- og bopælsattester
 • At fremskaffe attester fra offentlige danske myndigheder
 • At afholde valg og folkeafstemninger

Hvem kan få hjælp?

Alle danske statsborgere og udenlandske statsborgere med fast bopæl i Danmark.

Personer, der ikke har dansk statsborgerskab, eller som har dobbelt statsborgerskab, kan dog ikke være sikre på, at et fremmed land vil acceptere, at Danmark yder assistance, hvis der er tale om en konflikt med det pågældende lands myndigheder, f.eks. i tilfælde af fængsling.

I hastende nødstilfælde udenfor ambassadens åbningstid kan man ved opringning til ambassadens hovednummer (02 233 09 00) blive gratis omstillet til Udenrigsministeriets 24/7 Borgerservicecenter (dir. tlf. +45 33 92 11 12).

Vær opmærksom på:

At Ambassaden ikke kan betale for udgifter i forbindelse med nødsituationer i udlandet

 • At der som hovedregel skal betales et gebyr for hjælp i udlandet
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind